Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2015 (nytegnet med laserkurver)
Synfaring: Morten K. Moe, Morten Dalby
Digitalisert: Morten K. Moe
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: Model Event WMOC2003.
Terrenginformasjon: Relativt lite område med få myrer. Lite kupering, men en fin skråli mot vest. Ganske mye hogst, men også fin gammel granskog. En del stier.
   13 Berg skole