29: Ystehedeåsen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2001, første gang 1973
Synfaring/revidering: Bård Andersen, Bakken og Helgesen, Yngvar Nilsen og Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby 2001
Kartbase: Hovsfjellet-Sommero-Ystehede
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Terrenget bærer tydelig preg av gammel steinhoggerindustri.
 

 29 Ystehedeasen1

29 Ystehedeasen2